PROBLEMATYKA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ.

Autor: Zbigniew Czajka

Drzwi przeciwpożarowe mają szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, jak szkoły, kina, szpitale czy galerie handlowe, ale również w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz mieszkalnych wielorodzinnych. Podstawowym zadaniem tych wyrobów jest zapewnienie w razie zaistnienia pożaru bezpieczeństwa ewakuującym się osobom oraz prowadzącym akcję ratowniczą. Zasadniczą więc rolą drzwi przeciwpożarowych powinno być stworzenie efektywnej bariery izolacyjnej w odniesieniu do ognia i wysokiej temperatury. Umożliwia to w razie zaistnienia pożaru w jednym pomieszczeniu lub strefie pożarowej ograniczenie jego rozprzestrzeniania się do innych pomieszczeń czy też stref pożarowych w budynku. Dlatego też zainstalowane w obiekcie budowlanym drzwi powinny charakteryzować się rzeczywistymi własnościami deklarowanej klasy odporności ogniowej.

Weryfikacja tych własności, dokonana podczas końcowych odbiorów budynków, może zminimalizować ryzyko zainstalowania wyrobów niespełniających wymagań. Sprawdzić jednak można tylko zewnętrzne cechy drzwi, jak: zgodność informacji na tabliczce znamionowej, wymiary i masę drzwi, rodzaj i położenie okuć, uszczelek i oszklenia, a także sposób zamocowania w ścianie. Efektywniejsze sprawdzenie prawidłowości wykonania zainstalowanych w wybudowanym obiekcie drzwi przeciwpożarowych (zwłaszcza w odniesieniu do konstrukcji wewnętrznej) metodami bezinwazyjnymi jest obecnie niemożliwe.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW TECHNICZNO-PRAWNYCH

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH
Podstawowym przepisem regulującym zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych i zainstalowanych w nich wyrobów budowlanych, w tym drzwi przeciwpożarowych, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z poźn. zm.). Problematyce tego typu drzwi poświęcony jest dział VI – Bezpieczeństwo pożarowe. Rozporządzenie zawiera stwierdzenie, iż ściany stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych. Ponadto wyspecyfikowano w nim miejsca, w których należy zainstalować drzwi przeciwpożarowe o określonej klasie odporności ogniowej. Należą do nich m.in.:

■ kotłownie, składy paliwa i magazyny oleju opałowego, wejście z budynku do garażu (nie dotyczy budynków jednorodzinnych),

■ wyjścia z pomieszczeń prowadzących na drogi komunikacji ogólnej, w budynku średniowysokim i wyższym,

■ wejścia do piwnic, z wyjątkiem budynków niskich i średniowysokich,

■ wyjścia z klatki schodowej na strych lub poddasze. Warunki techniczne określają wymagane klasy odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych oraz podają pewne wymagania odnoszące się do ich konstrukcji. Klasy odporności ogniowej drzwi są zależne od:

■ klasy odporności pożarowej budynku,

■ klasy odporności ogniowej pionowych elementów oddzielenia przeciwpożarowego, w których drzwi zainstalowano,

■ miejsca zainstalowania drzwi.

Prezentowany dokument zawiera jeszcze jeden, bezpośrednio dotyczący drzwi przeciwpożarowych wymog, iż powinny być zaopatrzone w urządzenie zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru.

NORMY
Dokumentem technicznym szczegółowo przedstawiającym problematykę właściwości odporności ogniowej drzwi jest norma PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności – Wymagania i klasyfikacja. Norma określa wymagania i klasyfikację niezbędną do wykazania, że zamierzona zdolność odporności ogniowej może być przyjęta dla całego założonego okresu trwałości użytkowej. Zawiera także wymagania funkcjonalne i metody badań/kontroli, konieczne do potwierdzenia trwałości funkcji samoczynnego zamykania oraz zdolności do działania, w połączeniu z odpornością ogniową.

W skład normy wchodzi również załącznik dotyczący przeglądów i konserwacji, stwierdzający, iż obowiązkiem właściciela budynku jest dbałość o utrzymanie drzwi przeciwpożarowych w stanie pełnej sprawności do działania. Zaleca także ich regularne kontrolowanie i konserwację zgodną z instrukcją wydaną przez producenta drzwi. Precyzuje również minimalne warunki dla instrukcji oraz dodatkowe wskazania odpowiedzialności właściciela budynku z tego zakresu.

Od grudnia 2016 r. drzwi przeciwpożarowe są objęte europejską zharmonizowaną normą wyrobu – PN-EN 16034:2014 Drzwi, bramy i otwieralne okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymieniony dokument normalizacyjny zawiera m.in. charakterystyczne właściwości drzwi związane z odpornością ogniową. Jednak do zdefiniowania danego wyrobu przeciwpożarowego w kompletny sposób niezbędne jest dodatkowe zadeklarowanie pozostałych zasadniczych, podstawowych charakterystyk, zgodnych z normą wyrobu drzwi standardowych. W odniesieniu do drzwi przeciwpożarowych zewnętrznych jest to norma PN-EN 14351- -1+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, a w zakresie drzwi wewnętrznych projekt normy prPN-EN 14351-2 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

KRAJOWE OCENY TECHNICZNE
W praktyce w budynkach najczęściej są stosowane drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne. Obecnie nie można ich stosować w oparciu o normę wyrobu PN- -EN 16034:2014, gdyż dotychczas nie wdrożono normy prPN-EN 14351-2, określającej podstawowe charakterystyki drzwi wewnętrznych (co zasygnalizowano powyżej). Dlatego niezbędne jest uzyskanie na drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne Krajowej Oceny Technicznej (dawniej Aprobaty Technicznej), udzielanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Zasady udzielania takiego dokumentu są zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016, poz. 1968). Krajowa Ocena Techniczna zawiera m.in. opis wyrobu, zakres i warunki stosowania, właściwości użytkowe, wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji.

PRZYKŁADOWE WADY DRZWI

WADY POWSTAŁE W PROCESIE PRODUKCYJNYM
Głównym zadaniem drzwi przeciwpożarowych jest zapewnienie wymaganej w danym obiekcie odporności ogniowej w przypadku wybuchu pożaru. Spełnić to można tylko poprzez wykonanie drzwi zgodnie z dokumentacją oraz wymaganiami wynikającymi z postanowień zawartych w specyfikacji technicznej, tj. w europejskiej normie wyrobu lub Krajowej Ocenie Technicznej. Spotyka się jednak na rynku budowlanym otworowe wyroby przeciwpożarowe wykonane niesolidnie, z materiałów charakteryzujących się nieodpowiednią jakością, lub w których nie zainstalowano wszystkich elementów materiałowo-konstrukcyjnych, szczególnie wewnętrznych.

Istotną rolę w drzwiach przeciwpożarowych odgrywa wypełnienie skrzydła, stanowiące izolację termiczną. Zazwyczaj jest to wełna mineralna o odpowiedniej gęstości. Bardzo ważną sprawę stanowi dokładne jej przycięcie oraz ułożenie, aby szczelnie i bez jakichkolwiek luk wypełniała wewnętrzną przestrzeń skrzydła. Wadliwie przycięta wełna (rys. 1) powoduje w konsekwencji powstanie pustych przestrzeni i odsłonięcie stalowych elementów drzwi, co radykalnie obniża izolacyjność termiczną wyrobu.

Nie mniej ważnym problemem jest odpowiednia jakość zastosowanej wełny mineralnej. Zdarzają się przypadki zainstalowania w skrzydle drzwi przeciwpożarowych wełny złej jakości, czego przyczyną jest m.in. nieodpowiednie jej magazynowanie. Zobrazowano to na rys. 2, przy czym wystąpiło jeszcze tutaj jej niewłaściwe ułożenie.

Jak już wspomniano, jedną z występujących wad jest eliminacja niektórych elementów drzwi, szczególnie instalowanych wewnątrz skrzydła. Przykładowo, na rys. 3 przedstawiono sytuację niezamontowania stalowej kieszeni osłaniającej zamek wpuszczany, co może być przyczyną kruszenia się izolujących go płyt (zazwyczaj gipsowo-kartonowych), a także przemieszczania się tego okucia w wyniku naprężeń powstających w trakcie pożaru. Konsekwencją takiego wydarzenia bywa również wypadnięcie zapadki zamka z otworu zaczepowego ościeżnicy, co powoduje przedwczesne otwarcie się drzwi podczas pożaru.

Spotykane są jeszcze inne wady związane z zainstalowanymi w drzwiach okucia mi, mającymi wpływ na zachowanie się tego wyrobu w warunkach pożaru. Jako przykład z tego zakresu podać można niewłaściwy dobór wpuszczanego zamka zapadkowo- -zasuwkowego w odniesieniu do wielkości otworu kieszeni w skrzydle drzwi. Zbyt krótkie czoło zamka nie pozwoliło na właściwe i bezpieczne zamocowanie (rys. 4).

Kolejną, dość często występującą wadą jest nieuprawniona ingerencja w konstrukcję okuć, np. wpuszczanego zamka, który został zaaprobowany do zamontowania w ocenianych drzwiach przeciwpożarowych, jako zgodny z wymaganiami stosownej zharmonizowanej normy europejskiej i oznakowany CE. Dokumentuje to rys. 5, przedstawiający zamek z drzwi przeciwpożarowych z widocznymi oznakami ingerencji w jego konstrukcję.

WADY WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO MONTAŻU
Drzwi przeciwpożarowe spełniają swoje zadania w odniesieniu do odporności ogniowej tylko wtedy, gdy są pozbawione przedstawionych powyżej przykładowych wad, ale także powinny być prawidłowo zamontowane w otworze ściennym. Ten drugi warunek w istotny sposób decyduje o tym, że drzwi przeciwpożarowe stanowią skuteczne zamknięcie odcinające w ścianie oddzielenia pożarowego.

Obligatoryjnym wymaganiem jest konieczność zaopatrzenia drzwi w urządzenie samozamykające w razie wybuchu pożaru. Jest to zazwyczaj zamykacz usytuowany w górnej części skrzydła, a jego prawidłowa instalacja gwarantuje właściwe działanie drzwi przeciwpożarowych. Nie jest to jednak regułą, gdyż zaobserwować można przypadki niezgodnego z zasadami montażu tych okuć (rys. 6).

W technice montażu drzwi przeciwpożarowych dużą rolę odgrywa prawidłowy sposób ich zamocowania w ścianie budynku. Wykonany otwór drzwiowy powinien mieć właściwe wymiary, podane przez producenta drzwi. Przede wszystkim otwór ten nie może być zbyt duży, a taki przypadek z drzwiami dwuskrzydłowymi ilustruje rys. 7. Ponadnormatywna szerokość lub wysokość otworu uniemożliwiają w znacznym stopniu stabilne i pewne zamocowanie ościeżnicy drzwiowej.

Występująca pomiędzy ościeżem a ościeżnicą szczelina, często kilkucentymetrowa (rys. 7), wymaga w trakcie montażu odpowiedniego wypełnienia. Spotykane są przypadki używania do tego celu rożnych, nieprzewidzianych właściwą techniką montażu materiałów, jak np. odpadów płyt gipsowo-kartonowych (rys. 8).

Prawidłowy montaż drzwi przeciwpożarowych w otworze ściennym budynku wymaga zastosowania właściwych, wynikających z dokumentacji, kotew montażowych i łączników (kołków) rozporowych. Użycie innych elementów, a także ich przerabianie, co pokazano na rys. 9, jest niedopuszczalne.

WADY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWĄ EKSPLOATACJĄ
Duży wpływ na skuteczną odporność ogniową drzwi przeciwpożarowych ma ich właściwa eksploatacja. Jest to szczególnie istotne w budynkach, w których przemieszcza się znaczna liczba użytkowników lub istnieje zwiększone ryzyko potencjalnego wybuchu pożaru.

Często można zaobserwować sytuacje, zazwyczaj w obiektach z dużym natężeniem ruchu osób pieszych, iż zainstalowane w przejściu drzwi przeciwpożarowe są utrzymywane w stanie otwartym, przy pomocy rożnych niedopuszczalnych sposobów. Przykładowo na rys. 10 przedstawiono skrzydło drzwi utrzymywane w pozycji otwartej z wykorzystaniem łańcucha z kłodką, natomiast rys. 11 obrazuje sytuację z użyciem drewnianego klina. Właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie przytrzymywaczy otwarcia, które umożliwiają samoczynnie zamykającym się drzwiom przeciwpożarowym pozostanie w pozycji otwartej, w nastawionej albo wybranej pozycji, dopóki nie zostaną w przypadku wybuchu pożaru zwolnione ręcznie lub automatycznie.

Spotkać się także można z sytuacjami ingerencji w konstrukcję zainstalowanych już na obiekcie drzwi przeciwpożarowych. Zdarzają się przypadki, gdy instalator systemu kontroli dostępu wykonuje dodatkowe otwory w drzwiach w celu zamontowania np. zwory elektromagnetycznej. Narusza to w niedopuszczalny sposób strukturę drzwi, obniżając ich odporność ogniową. Ponadto producenci w swoich

kartach gwarancyjnych oraz instrukcjach montażu i konserwacji zastrzegają, iż wszelkie przeróbki i zmiany konstrukcyjne drzwi zwalniają ich od odpowiedzialności za wyrób.

NIEUPRAWNIONE WPROWDZANIE DO OBROTU
Oprócz powyżej wymienionych wad zdarzają się sporadyczne przypadki wprowadzania do obrotu i zastosowania w obiektach wadliwych drzwi przeciwpożarowych z „podrobionymi” dokumentami. Sytuacja taka zaistniała w 2014 r., kiedy w prasie ukazały się artykuły na temat produkcji i zainstalowania nieprawidłowych drzwi przeciwpożarowych w jednym ze szpitali wrocławskich. Z ich treści wynikało, iż pewna firma, będąca przedstawicielem włoskiego producenta drzwi przeciwpożarowych, dostarczyła do szpitala przeszło 190 sztuk tych wyrobów, które okazały się wadliwe i jako nieodpowiadające wymaganiom odporności ogniowej kwalifikują się do wymiany. Drzwi zostały poddane sprawdzającym badaniom ogniowym w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, a wyniki potwierdziły przypuszczenia, iż nie spełniają wymagań deklarowanych dla tego typu wyrobów i konieczna jest ich wymiana. Producent stwierdził jednak, że jego przedstawiciel zamiast sprzedawać dostarczane z Włoch wyroby, mające wszelkie wymagane przepisami dokumenty i parametry, sam rozpoczął produkcje takich drzwi. Wyroby te nie zostały poddane badaniom, a jedynie zaopatrzone w tabliczki znamionowe, sugerujące, iż drzwi spełniają wszystkie wymagania.

ZAGADNIENIA KONTROLI I ODBIORU

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI
Podstawowym dokumentem obowiązującym w Polsce w odniesieniu do wyrobów budowlanych jest Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). Określono w niej zasady wprowadzania do obrotu tych wyrobów, zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Z ustawy wynika m.in., iż wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym wyłącznie po oznakowaniu CE i spełnieniu związanych z tym wymagań wynikających ze stosownych przepisów. Jednym z wymagań jest konieczność sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych, odniesionych do zasadniczych charakterystyk wyrobu. Producent sporządza tę deklarację na podstawie ocen i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w ramach stosownego systemu, którym w odniesieniu do drzwi przeciwpożarowych jest system 1.

Dodać należy, iż wyrób nieobjęty normą zharmonizowaną może być także wprowadzony do obrotu, po oznakowaniu znakiem budowlanym B i sporządzeniu krajowej deklaracji właściwości użytkowych zgodnych z Krajową Oceną Techniczną, co dotyczy drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych.

W systemie 1 producent jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia procedur zakładowej kontroli produkcji (ZKP), a notyfikowana jednostka certyfikująca jest zobligowana do wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i ZKP oraz do nadzoru i akceptacji tych procedur. Zakładowa kontrola produkcji stanowi stałą wewnętrzną kontrolą realizowaną przez producenta, której wszystkie wymagania i postanowienia powinny być systematycznie dokumentowane. Podstawowym celem ZKP jest zapewnienie stabilności produkcji i uzyskanie przez wyrób budowlany zgodności z zadeklarowaną przez producenta specyfikacją techniczną.

W podsumowaniu można stwierdzić, iż wdrożone przez producenta procedury ZKP nie powinny dopuszczać do wyprodukowania wadliwego wyrobu, a w przypadku jego wytworzenia – skutecznie eliminować możliwość wprowadzenia go do obrotu i stosowania. Jednak z treści publikacji wynika, że są dostarczane na obiekty drzwi przeciwpożarowe niespełniające deklarowanych w stosownych dokumentach właściwości ogniowych. Jest to m.in. wynikiem nieprzestrzegania przez producentów zasad zawartych w ich procedurach zakładowej kontroli produkcji. System kontroli nie jest więc wystarczający i dostatecznie skuteczny, jak również nadzór oraz akceptacja ZKP, realizowana przez jednostki certyfikujące, nie są w pełni satysfakcjonujące.

ODBIOR DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH NA OBIEKCIE
Rutynowy odbiór drzwi przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie sprowadza się do potwierdzenia zgodności treści informacji zawartych na tabliczce znamionowej z zapisami w dokumencie odniesienia (norma, aprobata/krajowa ocena techniczna, certyfikat itp.). Jest to jednak procedura daleko niewystarczająca do właściwej oceny prawidłowości wykonania i montażu tego typu wyrobów.

Na podstawie analizy fachowej literatury oraz instrukcji montażu i konserwacji producentów wskazać można, iż w skład odbioru technicznego drzwi przeciwpożarowych powinna wchodzić co najmniej weryfikacja poniżej podanych parametrów:

■ sprawdzenie prawidłowości umiejscowienia tabliczki znamionowej oraz znajdujących się na niej zapisów w kontekście dokumentu odniesienia;

■ dokonanie pomiarów drzwi i sprawdzenie, czy wymiary nie wykraczają poza zakres zawarty w dokumentacji (nie dotyczy tzw. dopuszczenia jednostkowego). Ponadto weryfikacji podlega kształt drzwi, szczególnie elementy zewnętrzne skrzydła i ościeżnicy, w tym sprawdzenie zgodności wykonania przylg, zamknięć labiryntowych, połączeń itp. z dokumentacją;

■ sprawdzenie zgodności materiału wypełniającego skrzydło drzwi (głownie wełny mineralnej) z określonym w dokumentacji, przez ustalenie jego masy. Zazwyczaj podana jest charakterystyka składników wypełnienia, w tym gęstość i grubość, co pozwala na obliczenie przybliżonej masy skrzydła i porównanie z masą odbieranych drzwi. Jeżeli wystąpi istotna rozbieżność, to można domniemywać, iż materiał wypełnienia jest niewłaściwy. Ważnym jest też prawidłowe wypełnienie skrzydła, gdyż niedopuszczalne są przerwy między odcinkami wełny, niedokładne przyleganie do ramy skrzydła lub jej brak w trudno dostępnych miejscach;

■ rozeznanie, czy we wszystkich wymaganych miejscach znajdują się uszczelki pęczniejące, co jest niezbędne do spełnienia przez drzwi kryteriów deklarowanej klasy odporności ogniowej. Uszczelki te po przekroczeniu określonej temperatury w krótkim czasie wielokrotnie zwiększają swą objętość, zamykając tym samym wszelkie szczeliny na obwodzie skrzydła, nie dopuszczając do przejścia płomieni oraz dymu;

■ sprawdzenie rodzaju, liczby i miejsca zainstalowania poszczególnych okuć i porównanie z zapisami w dokumentacji. Zweryfikować należy również okucia pod kątem ich oznakowania CE, czyli zgodności z dotyczącymi ich europejskimi normami wyrobu. Drzwi przeciwpożarowe stanowią barierę ogniową tylko w stanie zamkniętym, dlatego sprawdzić trzeba prawidłowość działania zamykaczy lub zawiasów sprężynowych;

■ w przypadku występowania przeszkleń powinien być sprawdzony ich rodzaj oraz sposób zamocowania, na zgodność z dokumentacją. Istotna jest weryfikacja grubości, szerokości, wysokości i powierzchni szyb, gdyż zdarzają się przypadki przekraczania maksymalnych wysokości i szerokości oraz zmniejszania grubości;

■ sprawdzenie sposobu i jakości zamocowania drzwi w otworze ściennym. Rodzaj i grubość ściany, wymiary i liczba elementów mocujących ościeżnicę oraz ich rozstaw są podane w dokumentacji i te dane należy koniecznie zweryfikować. Sprawdzeniu podlega również sposób uszczelnienia szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem, który powinien być zgodny z zawartym w dokumentacji.

Przeprowadzenie większości z powyżej przedstawionych sprawdzeń w sposób bezinwazyjny w konstrukcję drzwi przeciwpożarowych jest przy obecnym stanie techniki praktycznie nie do zrealizowania.

PROPOZYCJA USPRAWNIENIA KONTROLI
Jak już w publikacji stwierdzono, głównym zadaniem drzwi przeciwpożarowych jest zapewnienie właściwej odporności ogniowej oraz umożliwienie skutecznej ewakuacji z zagrożonego obiektu. Zrealizowanie tych zadań jest możliwe tylko wtedy, gdy drzwi mają własności wynikające z deklarowanej klasy odporności ogniowej, co potwierdza się poprzez badania gotowych wyrobów wykonywanych przez producenta w ramach procedur ZKP, a także podczas odbioru na budowie. Z przedstawionych w niniejszym artykule faktów wywnioskować można, iż obowiązujące w Polsce przepisy nie zapobiegają w skuteczny sposób możliwości stosowania drzwi przeciwpożarowych niespełniających dotyczących ich wymagań.

Rozwiązaniem pozwalającym na skuteczną weryfikację zadeklarowanych przez producenta właściwości drzwi przeciwpożarowych byłoby wprowadzenie obligatoryjnych przepisów, zobowiązujących do przeprowadzenia w ramach odbioru, warunkującego zastosowanie w obiekcie, badań kontrolnych odporności ogniowej losowo wybranych wyrobów. Badania takie, szczególnie w przypadku inwestycji wymagającej montażu większej liczby drzwi, w jednoznaczny sposób potwierdziłyby zgodność lub niezgodność deklarowanych właściwości z rzeczywistymi.

Przedstawioną procedurę proponują w swoich publikacjach: Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych („Materiały Budowlane”) i Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych („Świat Szkła”) ich autorzy, reprezentujący najbardziej autorytatywny w tym temacie Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

 

Literatura:
[1] Z. Czajka: Drzwi przeciwpożarowe niespełniające wymagań odporności Ogniowej. „Świat Szkła”, nr 6/2015.
[2] D. Izydorczyk, B. Sędlak, P. Sulik: Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych. „Materiały Budowlane”, nr 10/2014.
[3] Normy: PN-EN 14600:2005, PN-EN 16034:2014, PN-EN 14351- -1+A1:2010, prPN-EN 14351-2.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 lutego 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690.
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Dz.U. 2016, poz. 1968.
[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dz. Urz. UE L 88/5 z dn. 4 kwietnia 2011 r.
[7] P. Sulik, B. Sędlak: Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych. „Świat Szkła”, nr 2/2015.
[8] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881.-

Powiązane

11,5 mld zł na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową

30.10.2017

Sinorix H2O Gas – chłodzenie wraz z efektywnym gaszeniem

30.12.2017

Popularne

Zrób to sam. Kamera termowizyjna Część II
26.02.2018
Kamera termowizyjna. Część I
15.01.2018
Licencja na zakochanie.
02.09.2018

Sec&As

COPYRIGHT © 2017 RIPOSTA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PROJEKT I REALIZACJA: RIPOSTA